LV
  • lv
  • ru
  • en
  • lt
  • et
page_img

REGULATSIOONID

Elektrooniliste teenuste leping

1. Osapooled

1.1. Teie, (siin ja edaspidi Klient) ühe osapoolena, ja SIA Hostnet (registrikood: 40003804266 ja käibemaksukohuslase number: LV40003804266) (siin ja edaspidi Operaator), teise osapoolena, on sõlminud selle lepingu, ilma kelmuse, pettuse ega surveavalduseta, Läti Vabariigi seaduste ja regulatsioonidega kooskõlas, leppides kokku järgnevas:

2. Lepingu subjekt

2.1. Operaator osutab Kliendile teenuseid nii nagu on Lepingus kokku lepitud (siin ja edaspidi Teenused) ja Klient tasub Teenuste eest, vastavalt hinnakirjale, mille on valinud Klient ja milleks kohustab Leping. Teenuste hulk, tehnilised parameetrid, hinnakiri ja maksetingimused on leitavad selle Lepingu Lisas 1 ( https://www.hostnet.lv/et/regulatsioonid/ ‎).

3. Maksmise protseduur

3.1. Maksed Teenuste eest tuleb sooritada enne Teenuste kätte saamist vastavalt valitud maksemeetodile, arve alusel, 7 (seitsme) päeva jooksul arve esitamise kuupäevast. Arved on koostatud elektrooniliselt ja on kehtivad ilma allkirjata.

4. Teenuste kasutamise tingimused

4.1. Klient vastutab täielikult kogu tegevuse eest, mida Teenuseid kasutades ette võtab.

4.2. Klient nõustub austama Teenuste kasutamise eritingimusi – https://www.hostnet.lv/en/regulations/specialie-noteikumi/

5. Kliendi kohustused

5.1. Klient on täielikult vastutav oma salasõna ja kasutajanime saladuse hoidmise eest. Kõik tegevused, mida lehekülje kaudu tehakse Kliendi kasutajanime ja salasõnaga, arvestatakse Kliendi tegevuseks.

6.   Operaatori õigused ja kohustused

6.1. Operaator tagab Teenuste kättesaadavuse 99,50% aastas. Operaator vastutab Teenuste kättesaadavuse eest, kuid ajutised katkestused Teenuste kättesaadavuses võivad toimuda arendustegevuse jooksul, kontrolltööde või kahjuennetusliku tegevuse käigus. Operaator ei kompenseeri selliste Teenuste kättesaadavuse katkemiste korral tekkinud kahju, kui katkestus ei välta kauem kui 8 (kaheksa) tundi päevas või 24 (kakskümmend neli) tundi kuus. Juhul, kui Teenuste kättesaadavuse katkemine arendustegevuse, kontrollitööde või kahjuennetusliku tegevuse tõttu ületab eelmainitud ajaperioodi, siis sooritab Operaator ümberarvutuse makse suuruses Kliendi kirjaliku avalduse alusel, kahandades makse suurust tasu aluseks oleva perioodi jooksul proportsioonis ajaga, millal Teenused polnud kättesaadavad. Operaator kohustub saatma e-postiga teadet pikaajaliste kättesaadavusparendamiste, Süsteemi ja Teenuse kontrollitööde või kahjuennetusliku tegevuse kohta.

6.2. Operaator ei vastuta  Teenuste kättesaadavuse katkemise eest, kui see on põhjustatud kolmandate osapoolte ebaseaduslikust tegevusest, sealhulgas, kuid mitte ainult: serverite ja hoiustatud informatsioonile autoriseerimata ligipääs, arvutiviiruste levitamine. Operaator ei taga informatsiooni täielikku kaitstust.

7. Kliendi konto sulgemine

7.1. Operaator säilitab õiguse sulgeda Kliendi konto ajutiselt või alatiseks, kui:

a) Klient rikub Lepingu sätteid;

b) Klient viivitab Teenuste eest tasumisega enam kui 14 päeva.

8. Lepingu kestus ja lõpetamine

8.1. Leping jõustub avalduse täitmise ja majutuskonto ja sellele ligipääsemiseks vajaliku info, mille Klient saab oma e-posti aadressile, automaatse loomise kuupäeval.

8.3. Klient võib Lepingu enne Lepingu aegumist ühepoolselt lõpetada, teavitades Operaatorit enne tasutava perioodi lõppu, saates sobiliku teavituse Operaatorile e-posti aadressil info@hostnet.lv.

8.4. Kõigil Lepingu lõpetamise juhtudel, kohustuvad osapooled täitma kõiki Kliendile pakutavate Teenuste osutamisega seonduvaid kohustusi, kuni konto sulgemise kuupäevani, Leping lõppeb ainult selle kuupäevaga.

9. Vääramatu jõud

9.1. Ükski osapooltest ei ole kohustatud täitma oma kohustusi vääramatu jõu korral, mida osapool polnud võimeline ette nägema, ei saanud kontrollida ega vältida ja mida osapool pole põhjustanud. Vääramatuks jõuks peetakse looduskatastroofe, tulekahjusid, sõda, kodusõda, ülestõusu, streike, epideemiaid, embargot ja elektrivoolu piiratust või kadu.

10. Rakenduv seadusandlus ja erimeelsuste lahendamine

10.1. Kõik asjaolud, mida Lepinguga ei määratleta, lähtuvad Läti Vabariigi kehtivast seadusandlusest.

10.2    Kõik erimeelsused, mis tekivad Lepingu tõttu, tuleb lahendada läbirääkimiste käigus. Kokkuleppeni mitte jõudmise korral tuleb erimeelsus lahendada kohtus, kooskõlas Läti Vabariigi seadusandlusega.