LV
  • lv
  • ru
  • en
  • lt
  • et
page_img

PARTNERLUSPROGRAMMI SÄTTED

Partnerlusprogrammi ,,Klientide kaasamine partnerlusprogrammi kaudu’’ sätted 

1. Üldtingimused
1.1. Partnerlusprogrammi ,,Klientide kaasamine partnerlusprogrammi kaudu’’ sätted (edaspidi – sätted) määratlevad kohustused piiratud vastutusega ettevõtte SIA Hostnet (registrikood: 40003804266)(edaspidi – Ettevõte) ja osapoole vahel, kes võtab osa partnerlusprogrammist ,,Klientide kaasamine parterlusprogrammi kaudu’’ (edaspidi Partner).
1.2. Sätete rakendamisega nõustumine loetakse sõlmituks Ettevõtte juriidilisel aadressil – Atp?tas iela 1/3-23, Riga.
1.3. Partnerlusprogrammi ,,Klientide kaasamine partnerlusprogrammi kaudu’’ sätted on loodud selleks, et anda Partneritele vajalikud vahendid parendamaks Ettevõtte teenuste müügikogust, kaasates uute teenuste tellijaid ja toote ostjaid veebilehe https://cloudhosting.hostnet.lv/lv/affiliate kaudu.

2. Kes tohib Partneriks asuda?
2.1. Iga eraisik, kes on vähemalt 18 (kaheksateist) aastat vana ja iga juriidiline isik, kes on registreeritud Läti Vabariigis, võib saada Partneriks.
2.2. Kui Partner on juriidiline isik, siis isik, kes seda juriidilist isikut esindab, peab kinnitama, et tema on volitatud esindama Partnerit, kelle nimel ta nende sätetega nõustub.
2.3. Partnerite haldur kontrollib iga kandidaati ja ainult Partnerid, kes kindlaid kriteeriume täidavad, saavad osaleda partnerlusprogrammis. Partnerite aktsepteerimiskriteeriumid ei sisaldu neis sätetes ja ainult Partnerite halduril ainuisikuliselt on õigus otsustada nende kriteeriumite kasutuselevõtu üle, võttes arvesse kandidaadi ametialast sobivust ja kogemus soovitusturunduse alal.

3. Vajalikud sammud registreerumaks Partnerina 
3.1. Iga isik, kellele on punktis 2.1 viidatud, võib saada Partneriks täites registreerumisavalduse ja märkides ära asjakohase kasti teksti  “I agree with the provisions of “Customer Attraction with Affiliate Programme” kõrval.
3.2. Punktis 3.1 mainitud avalduse ja tahteavalduse järel saab punktis 2.1 viidatud isik Partneriks, kes on kohustatud nende sätete järgi toimima.

4. Partnerlusprogrammi ,,Klinetide kaasamine partnerlusprogrammi kaudu’’ sätete kinnitamise eesmärk 
Nende sätete kinnitamise eesmärgiks on reklaamida Ettevõtte kodulehte juriidiliselt korrektsetel alustel ja selle tulemusena makstakse komisjonitasu iga ostetud toote eest,mille on soetatud isik, kelle Partner on leheküljele toonud.

5. Partneri õigused, kohustused ja vastutus
5.1. Partner kohustub kasutama Ettevõttelt saadud kodeeritud URL-i, mille on talle andnud Ettevõte saadaoleva lehe linkide kaudu või mõnel muul moel Partneri soovide alusel, eeldades, et URL-i kasutamine ei ole kuidagi Ettevõtet kahjustav või pole ükskõik millisel muul kujul Ettevõttele vastuvõetamatu, arvamuse aluseks on Ettevõtte ainuisikuline otsustus ja hinnang.
5.2. Partner nõustub, et Ettevõte võib igal ajal muuta komisjonitasusid, andmata Partnerile eelnevat hoiatust.
5.3. Komisjonitasude muutuse kohta saab Partner informatsiooni iseseisvalt, sealhulgas informatsioon komisjonitasude suuruse ja makseprotseduuride kohta, jälgides perioodiliselt komisjonitasude sektsiooni Ettevõtte partnerlusprogrammi paneelis.
5.4. Oma tegevuse käigus kohustub Partner nende sätete alusel ja ka igas muus aspektis, mis on seotud Ettevõtte ja Partneri vaheliste toimingutega, austama autoriõigusi, patente, kaubamärke, ärisaladusi, ükskõik millise muu intellektuaalse vara omandiõigusi, kolmandate osapoolte õigust info avaldamisele ja privaatsusele. 5.5. Partner ei anna välja ühtki kinnitust, vannet, garantiid või muud avaldust seoses Ettevõtte nime või selle veebileheküljega. Tooted või käitumine, mis ei ole kirjalikult heaks kiidetud Ettevõtte poolt või muul kujul Ettevõtte poolt Partnerile määratud, ei ole lubatud.
5.6. Partner võtab täieliku vastutuse kodeeritud URL-i järjepideva ja korrektse toimimise eest. Partner on kohustatud Ettevõtet teavitama, kui kodeeritud URL ei tööta korrektselt.
5.7. Partner on kohustatud järgima seadusi, määrusi, regulatsioone ja standardeid, mis on seotud sätete olemusega.
5.8. Nende sätete ja teiste Ettevõttega seotud toimingute alusel oma tegevust tehes, peab Partner käituma järgnevalt:
5.8.1. mitte edastama soovimatut kaubandusliku sisuga e-posti (tuntud ka kui spämm) ja peaks taistama selle kasutamist seoses partnerlusprogrammiga;
5.8.2. mitte jagama informatsiooni, mis võib olla laimav;
5.8.3. mitte asetama Ettevõtte reklaame lehekülgedele ja mitte edastama informatsiooni, mis on või mis võib olla ebasünnis, pornograafiline või nilbe;
5.8.4. mitte rikkuma konkurentsiõiguse-alaseid regulatsioone ja regulatsioone, mis on seotud diskrimineerimise, eksitava reklaami või nende sätetega;
5.8.5. mitte tegema midagi, mis võiks õhutada viha või levitada vihakõnet;
5.8.6. mitte tegema midagi, mis võiks kahjustada Ettevõtet või ükskõik millisel moel kahjustada Ettevõtte servereid või Ettevõtte varustust. Partner ei kasuta ega ka levita ükskõik millisel moel arvutiviiruseid, sealhulgas ,,Trooja hobuseid’’, ,,use’’, ,,aegpomme’’, cancelbot’e või muud sarnaselt ohtlikku tarkvara. 5.9. Partner ei kasuta ühtki linki, mis aktiveeritakse või võidakse aktiveerida automaatselt, ilma et kasutaja neile klikib.
5.10. Partner tagab, kaitseb ja tunnistab Ettevõtte ja sellega seotud ettevõtted, juhid, töötajad ja agendid olema mitte süüdi, vaba kogu vastutusest, kahjudest, vigastustest, kuludest (sealhulgas advokaadikulud ja ekspertide tunnistajakulud), mis võivad tekkida tegevusest või tegevusetusest seoses kolmandate osapooltega, hoolimata sellest, kas selline tegevus või tegevusetus tuleneb kopeeritud kirjalike materjalide valesti kasutamisest, litsentsi rikkumisest, ebaõigest domeeni kasutusest, ebaõigest kaubamärkide kasutamisest või mõnest muust aktiivsest või passiivsest hooletuse aktist.
5.11. Partner nõustub, et kõik teenused või materjalid, mis on Ettevõtte poolt Partnerile antud kooskõlas nende sätetega, on üle antud sellises konditsioonis nagu need on antud ja et need on saadaolevad, ja et Ettevõte ei anna mingit kinnitust ega garantiid, välja arvatud ainult iseenda nimel ja iseenda ja oma litsenseerijate, koostööpartnerite nimel. Ettevõte loobub igasugustest garantiidest nende sätetega seoses, sealhulgas pakutavate materjalide teenuste kasulikkuse, täpsuse, usaldusväärsuse ja efektiivsuse, samuti  et teenused, mis on nende sätete raames pakutud, oleksid jätkuvad, vigateda või saadaval kindla jaotamismeetodi alusel, või et materjalid ja teenused, mida nende reeglite alusel jagatakse, töötavad iga veebibrauseriga, või et olemasolevad defektid on parandatud või parandatakse, või et sellised teenused vastavad mõne või kõigi osapoolte nõudmistele. Limiteerimata eelpool mainitud juhtumeid ja välja jätmata juhtumeid, kus sätted täpsustavad teisiti, nõustub Partner, et Ettevõte loobub kõigist garantiidest seoses turunõudluse või sobilikkusega mingiks kindlaks eesmärgiks, ja et Ettevõte ei ole vastutav ühegi tõrke, katkestuse või teenuse maasoleku perioodi eest või probleemiga seoses veebilingi ühendusega.
5.12. Partner nõustub olema vastutav sihipärase või kuritahtliku rikkumise, kõrgemat järku lohakuse või ükskõik millise muu rikkumisega seoses nende sätetega. Vastutus sellise käitumise eest on määratletud regulatoorsete sätetega.
5.13. Partner tunnistab, et neid sätteid täites ja järgides, on ta võimeline saama ligi konfidentsiaalsele informatsioonile seoses Ettevõttega ja informatsioonile, mis kuulub omanikule (,,Konfidentsiaalne informatsioon’’). Partner nõustub mitte avalikustama ega jagama Konfidentsiaalset Informatsiooni Ettevõtte kirjaliku loata. Termin ,,Konfidentsiaalne Informatsioon’’ ei rakendu teabele, mis on või mis saab teadaolevaks avalikkuses Partneri teo või tegevuseta; mis saab kättesaadavaks Partnerile kolmandatelt osapooltelt; mille puhul Partner pole teadlik usaldusisiku kohustusest; mis oli Partnerile teada nende sätete kohta enne sätetega nõustumist.
5. Ettevõtte õigused, kohustused ja vastutus
5.1. Ettevõttel on ainuisikuliselt õigus ja kohustus teenindada kõiki kliente, kes ettevõtteni jõuavad Partneri pakutud kodeeritud URL-i kaudu. Kõik tehingud klientidega, mis on seotud teenustega, toimuvad ainult kliendi ja Ettevõtte vahelise suhtluse kaudu.
5.2. Ettevõttel on õigus ja kohustus määrata kõik hinnad ja tootenõudlus ning samuti õigus teha muudatusi nendes ilma Partnerit teavitamata.
5.3. Ettevõte annab Partnerile spetsiifilise kodeeritud URL-i Partneri tuvastamiseks, mis võimaldab Partneril luau link Ettevõtte veebilehele https://cloudhosting.hostnet.lv/, mille Partner võib asetada ükskõik kuhu, vastavuses sätetega selle kohta, millised lingid on sobilikud. 5.4. Ettevõte kohustub üles lugema külastajate arvu, kes jõuavad Ettevõtteni lingi kaudu, mis on Partnerile antud selle eesmärgi jaoks.
5.5. Ettevõtte kohustub Partnerile tasuma komisjonitasu iga saadud külastaja pealt, vastavuses nende sätete ja komisjonitasude ajakavaga.
5.6. Ettevõte ei ole vastutav Partnerile kasumi kaotuse ega ühegi teise kaoga, mis on saadud nende sätete tõttu või nende sätetega seoses, hoolimata sellest, kas Ettevõte on hoiatanud selliste kahjude võimalikkusest.
5.7. Ettevõte vastutab sihipärase või kuritahtliku hooletuse, kõrgemat järku lohakuse või mõne muu nende sätete rikkumise eest, vastutus selliste rikkumiste eest on määratletud regulatoorsete sätetega.

6. Komisjonitasu
6.1. Pärast kliendile teenuse või kauba kättesaadavaks tegemist Ettevõtte poolt, maksab Ettevõte Partnerile komisjonitasu ika tellimuse pealt, mille Ettevõte saab Partneri abil, jättes arvestamata Partneri ostud Ettevõttelt.
6.2. Komisjonitasu suurus oleneb teenuse või toote tüübist ja määratakse kindlaks iga teenuse ja toote puhul eraldi partnerlusprogrammi paneelis Kampaania informatsiooni sektsioonis (https://cloudhosting.hostnet.lv/lv/affiliate). 6.3. Komisjonitasu on määratud vastavuses käibega, mis on saadud Partneri kodeeritud URL-i kaudu nende sätete alusel. Praegused komisjonitasude suurused iga Partneri kampaania jaoks on leitavad siin: https://cloudhosting.hostnet.lv/lv/affiliate.
6.4. Iga teenitud komisjonitasu vaadatakse üle ja kinnitatakse Ettevõtte poolt tellimuse tuvastamist võimaldavate andmete ja muu informatsiooni alusel. Ainult kehtivate müügiorderite komisjonitasud kinnitatakse maksmiseks.
6.5. Ettevõte kohustub Partnerile maksma kõik heaks kiidetud komisjonitasud 60 (kuuekümne) päeva jooksul maksepäringu saamise kuupäevast alates, juhul kui komisjonitasude summa ületab minimaalse makes limiidi.
6.6. Ettevõte kohustub Partnerile aksma komisjonitasu vastavuses nende sätete punktiga 6.3 pärast seda, kui komisjonitasu on heaks kiidetud. Ettevõte võib muuta komisjonitasu suurust või ükskõik millist teist nende sätete tingimust Partnerit teavitamata.
6.7. Komisjonitasu kantakse pangakontole, mille on Partner määranud.
6.8. Juhul, kui Partner on eraisik, siis maksab Ettevõte Partneri eest tulumaksu Maksu- ja Tolliametile vastavuses seaduste ja regulatsioonidega, mis on seotud makstavate maksudega. See summa arvestatakse komisjonitasust maha. Partner ei pea maksude maksmisega seoses midagi tegema nende sätete ulatuses.
6.9. Juhul, kui Partner on juriidiline isik, siis maksab Ettevõte komisjonitasu Partnerile Partneri esitatud arve alusel, mis tuleb tasuda arve kviitungi saamise päevast 60 (kuuekümne) päeva jooksul. Partner peab arve saatma elektrooniliselt Ettevõtte e-posti aadressile – info@hostnet.lv vastavuses informatsiooniga raporttis, mille Ettevõte annab kuu viiendaks päevaks, seoses Partneri pakutud teenustega eelmise kalendrikuu jooksul ja seega Partnerile maksta oleva komisjonitasuga seoses.
6.10. Osapooled kinnitavad, et nad nõustuvad vahetama arveid ja muid dokumente vastava kokkuleppe ulatuses elektroonilises vormis, kasutades e-posti aadresseid, mille osapooled üksteisele annavad, ja dokumente, mis kinnitatakse olema korrektselt ette valmistatud jam is on võrreldavad manuaalselt allkirjastatud ja paberi peale kirja pandud dokumentidega.

7. Omand ja litsentsid
7.1. Iga osapool säilitab kõik õigused, omandi ja huvid seoses oma nimede, logode, kaubamärkide, teenuste märkide, töövormide, autoriõiguste ja patenteeritud tehnoloogiaga, mille hulgas on, kuid mis pole piiratud nende nimede, logode, kaubamärkide, teenuste märkide, töövormide, autoriõigsute ja patenteeritud tehnoloogiaga, mis on praegu kasutusel või mis võidaksevälja arendada ja/või kasutusele võtta tulevikus.
7.2. Ettevõte määrab Partnerile tagasivõetava, mitte-eksklusiivse ülemaailmse Litsentsi kasutada Ettevõtte logo, reprodutseerida ja vahendada Ettevõtte kaubamärke ja teenuse märke ainult Partneri veebilehel ja ainult eesmärgiga reklaamida oma sidet Ettevõttega selleks, et täita neid sätteid. Litsents pole vahetatav ega kellelegi teisele määratav. 7.3. On keelatud kasutada Ettevõtte brändi võtmesõnu ,,Hostnet’’ osana domeeni või alamdomeeni nimest, loomaks kasutajaid veebipõhistes ressurssides (Twitter, Facebook jne), kasutada nimedes, kus brändi võtmesõna oleks osaliselt või täielikult olemas. 7.4. Partner nõustub koheselt lõetama igasuguse Ettevõttega seotud märkide kasutamise Ettevõtte palve alusel, mis saadetakse Partneri poolt antud e-posti aadressile, mis hoiustatakse Ettevõtte partnerlusprogrammi profiilides.

8.  Sätete kehtivuse lõpetamise kokkulepe
8.1. Iga osapool võib lõpetada nende sätete täitmise, saates kirjaliku teatise teisele osapoolele nende poolt antud e-posti aadressile.
8.2. Juhul, kui sätete täitmine on lõpetatud põhjustel ,mis on kirjeldatud punktis 8.3, siis igasugused komisjonitasude summad, mis on sätete täitmise lõpetamise kuupäevaks heaks kiidetud ja juhul, kui see summa ei ole väiksem minimaalsest komisjonitasude väljamaksete summa suurusest, makstakse sätete täitmise lõõetamise järel. Komisjonitasud, mida pole sätete täitmise lõpetamise kuupäevaks heaks kiidetud, ei saa heaks kiidetud.
8.3. Teadlik või mitteteadlik, tahtlik või mittetahtlik nende sätete rikkumine loob aluse selleks, et koheselt lõpetada sätete täitmine või Ettevõte võib ühepoolselt täielikult katkestada nende sätete täitmise.
8.4. Nende sätete täitmise lõpetamine tähendab selle punkti seisukohalt seda, et nii kinnitatud kui kinnitamata väljamaksed peatatakse kuni rikkumine on heastatud.  Juhul, kui rikkumist ei heastata Ettevõtte poolt määratud perioodi jooksul, muutub maksete peatamine maksete tühistamiseks vastavuses punkt 8.3, alates esialgsest sätete täitmise lõpetamise kuupäevast.
8.5. Nende sätete täitmise lõpetamisest alates annulleeritakse kõik õigused ja litsentsid, mis nende sätete alusel anti.

9. Sätete loomine, parandamine ja vaidlused
9.1. Need sätted on loodud ja neid rakendatakse vastavuses Läti Vabariigi regulatsioonidega. Kõik vaidlused nende sätete täitmise üle tuleb lahendada läbirääkimiste käigus. Juhul, kui kokkuleppeni läbirääkimiste abil ei jõuta, siis tuleb vaidlused lahendada Läti Vabariigi jurisdiktsiooni kuuluvas kohtus.
9.2. Nende sätete tingimused on üksteisest sõltumatud ja eraldatavad ning kui mõni neist sätetest muutub  täielikult või osaliselt mitte rakenduvaks regulatoorsetele sätetele või mitte rakendatavaks, siis ei mõjuta see ühegi teise tingimuse kehtivust ega rakenduvust.
9.3. Need sätted on osapoolte lõplikuks kokkuleppeks ja asendab mõne või kõik eelnevad kokkulepped.
9.4. Neid sätteid võib muuta ainult juhul, kui Ettevõte on oma veebilehele üles seadnud teistsugused sätted.