LV
  • lv
  • ru
  • en
  • et
  • lt
page_img

LĪGUMA NOTEIKUMI

Elektronisko pakalpojumu līguma noteikumi

1. Līgumā lietotie termini

Operators:

SIA Hostnet, reģistrācijas numurs 40003804266, juridiskā adrese: Atpūtas iela 1/3-23, Rīga, LV-1002.

Klients:

Rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas noslēdz šo Līgumu kā klients.

Pakalpojumi:

Datu glabāšanas pakalpojumi, izmantojot mākoņskaitļošanas tehnoloģijas: virtuālie procesori (CPU), operatīvā atmiņa (RAM), diska vieta (HDD), virtuālās mašīnas, tīklošana, IP adreses, licences, interneta pieslēgums u.c. papildpakalpojumi.

E-identifikācija:

Elektroniska Klienta identifikācija Operatora mājas lapā, izmantojot Klienta bankas datu pārraides tiešsaisti Operatora Mājas lapā ar Klienta bankas internetbanku, bankas karti vai citu maksājumu sistēmu.

Mājas lapa:

Operatora mājas lapa payments.hostnet.lv, kur Klients reģistrējas Pakalpojumu saņemšanai.

Lietotāja profils:

Lietotāja vajadzībām nodalīta un personificēta Mājas lapas payments.hostnet.lv sadaļa, kas pēc Klienta reģistrācijas Mājas lapā tiek veidota automātiski un ir pastāvīgi pieejama Klientam pēc Klienta lietotāja vārda un paroles ievadīšanas Mājas lapā.

Samaksas termiņs:

Termiņa pēdējā diena, kad Klientam saskaņā ar Līgumu ir jāveic Pakalpojumu apmaksa.

Līgums:

Šis starp Operatoru un Klientu noslēgtais Elektronisko pakalpojumu līgums, kas sastāv no Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālajiem noteikumiem.

MK Noteikumi:

LR MK Noteikumi Nr.207 “Noteikumi par distances līgumu”.

Parole:

Klienta reģistrācijas procesa laikā izvēlēta ciparu un burtu kombinācija, ar kuras palīdzību Klients apliecina savu identitāti, iesniedzot Pieprasījumu Lietotāja profilā.

Puse/s:

Klients vai/un Operators kopā.

Rēķins:

Operatora sagatavots rēķins Pakalpojumu apmaksai u.c. no Līguma izrietošo maksājumu samaksai.

Speciālie noteikumi:

Līguma speciālie noteikumi, kuros ietverta informācija par Klientu, Pakalpojuma apjomu u.c. Speciālie noteikumi ir pieejami Lietotāja profilā un Operatora Tīmekļa vietnē Speciālie noteikumi

Vispārīgie noteikumi:

Šie Līguma vispārīgie noteikumi redakcijā, kāda ir publicēta Klienta reģistrācijas laikā cloudhosting.hostnet.lv. Vispārīgie noteikumi ir pieejami Lietotāja profilā un Operatora Tīmekļa vietnē https://www.hostnet.lv/liguma-noteikumi/.

Trešā persona:

Jebkura persona, kura nav šī Līguma puse.

2. Līguma noslēgšana

2.1. Noslēdzot šo Līgumu, Operators apņemas sniegt Klientam pakalpojumus.

2.2. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par Līguma Vispārīgajiem un Speciālajiem noteikumiem, kā arī, kad Klients ir veicis E-identifikāciju.

2.3. Šī Līguma Vispārīgajos noteikumos noteiktajā kārtībā veikta rēķina apmaksa (E-identifikācijas gadījumā – Klienta veikta E-identifikācija Operatora Mājas lapā) apliecina, ka Klients vēlas noslēgt Līgumu, kā arī to, ka Klients ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem un Speciālajiem noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem. Klients piekrīt, ka pirmajā rēķinā, kas Klientam tiks nosūtīts pēc Līguma spēkā stāšanās, kad Klients būs veicis tā identifikācijai nepieciešamo pārskaitījumu no sava bankas konta šajā punktā paredzētajā kārtībā, var tikt iekļauta precizēta informācija par Klientu (vārds, uzvārds, bankas konts, dzīvesvietas adrese, u.c.), kas tiks uzskatīta par aktuālo Klienta informāciju.

2.4. Operators ir tiesīgs pieprasīt papildus informāciju gadījumā, ja Klients ir sniedzis nepatiesu vai nepilnu informāciju. Gadījumā, ja Klients pēc šāda pieprasījuma nesniedz informāciju Operatora norādītajā termiņā, Operatoram ir tiesības ierobežot vai pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu.

2.5. Ja Operators atsaka Klientam Pakalpojuma sniegšanu, Līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu.

2.6. Līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Operators pēc Klienta rakstveida pieprasījuma nosūta to rakstiskā formā uz Klienta norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Operatora puses. Noslēgtais Līgums tiek glabāts Operatora datu bāzē PDF faila formātā. Noslēgtais līgums datu bāzē tiek glabāts neierobežotu laiku.  Maksa par Līguma sagatavošanu un nosūtīšanu Klientam papīra veidā tiek noteikta 15 EUR apmērā.  Pēc Klienta rakstiska pieprasījuma saņemšanas, kā arī maksas par Līguma sagatavošanu un nosūtīšanu saņemšanas, līgums divu nedēļu laikā tiks nosūtīts uz klienta norādīto adresi.

 

3. Reģistrācija

3.1. Lai pieteiktos uz Līguma noslēgšanu, Klients reģistrējas Mājas lapā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas. Reģistrācijas laikā Klients norāda Paroli, ar kuras palīdzību Klients turpmāk pēc reģistrācijas, iesniedzot Pieprasījumus Pakalpojumu saņemšanai Vispārīgajos noteikumos norādītajā kārtībā, apliecinās savu identitāti.

3.2. Operators ir tiesīgs atteikt Klienta reģistrāciju Mājas lapā. Operatoram nav pienākums pamatot tā atteikumu reģistrēt Klientu.

3.3. Klienta reģistrācijas laikā Mājas lapā Operators nosūta Klientam uz reģistrācijas laikā un Lietotāja profilā noradīto Klienta e-pasta adresi Līguma Vispārīgos noteikumus un Speciālos noteikumus.

3.4. Pakalpojums tiek nodrošināts pēc tam, kad Klients ir veicis Pakalpojumu apmaksu pamatojoties uz Operatora izsniegtu priekšapmaksas rēķinu. Gadījumā, ja Operatora izrakstītais Rēķins par Pakalpojumu apmaksu netiek apmaksāts norādītajā termiņā un šāda nokavējuma apmērs pārsniedz 14 dienas, Pakalpojumu nodrošināšana tiek apturēta un Rēķins tiks uzskatīts par spēkā neesošu.

3.5. Pabeidzot reģistrāciju Mājas lapā, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālajiem noteikumiem un tie saskan ar Klienta gribu.

3.6. Klients apliecina, ka Klienta reģistrācijas laikā Mājas lapā un Lietotāja kontā sniegtās ziņas ir patiesas. Klients apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Operatoram ir tiesības zvanīt uz Klienta reģistrācijas laikā norādīto tālruņa numuru vai jebkuru citu telefona numuru, lai sasniegtu Klientu.

 

4. Lēmums par Reģistrācijas apstiprināšanu

4.1. Operators pieņem Lēmumu par Klienta apstiprināšanu un Reģistrāciju pēc tam, kad saņēmis un izvērtējis Klienta reģistrācijas laikā Mājas lapā sniegto informāciju, kā arī veicis Klienta izvērtējumu.

 

5. Pakalpojuma nodrošināšanas kārtība

5.1. Pamatojoties uz Klienta Pieprasījumu, Operators nodrošina Pakalpojuma sniegšanu Klientam.

5.2. Operatoram Līguma darbības laikā ir tiesības paaugstināt iepriekš noteikto Klientam pieejamo Pakalpojumu apmēru un daudzumu.

5.3. Operatoram ir tiesības pārtraukt vai ierobežot Pakalpojumu, dzēst neatļauti izvietotos datus un lauzt līgumu šādos gadījumos:

5.3.1. Operatora rīcībā ir nonākusi informācija par Klienta maksātnespēju;

5.3.2. Klients nav izpildījis šī Līguma nosacījumus;

5.3.3. Puses Līgumā noteiktajā kārtībā nav panākušas vienošanos par izmaiņām Līguma Vispārīgajos un/ vai Speciālajos noteikumos.

5.3.4. Gadījumā, ja Klients neievēro Līguma 8.5. punkta nosacījumus.

5.3.5. Ja Operators ir konstatējis, ka Klients, izmantojot Operatora sniegtos pakalpojumus un izmantojot Operatora serverus, ir veicis sekojošas darbības:
5.3.5.1. autortiesību vai intelektuālā ipašuma tiesību pārkāpšana;
5.3.5.2. noziedzīga nodarījuma veikšana;
5.3.5.3. materiālu, kuros propogandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgai attīstībai, publiskošana;
5.3.5.4. nelegālu failu apmaiņas programmu (torenti) nodrošināšana;
5.3.5.5. anonīmu e-pasta un SMS (īsziņu) sūtīšanas servisa nodrošināšana;
5.3.5.6 SPAM vēstuļu sūtīšana;
5.3.5.7. jebkuras datorprogrammas, kas var novest pie Operatora serveru darbības pasliktināšanās vai palēnināšanās;
5.3.5.8. jebkāda formāta failu glabāšana, kas katrs atsevišķi pārsniedz 1gb izmēru;
5.3.5.9. jebkāda veida citu mājas lapu rezerves kopiju glabāšana;
5.3.5.10. IRC skriptu un botu izvietošana;
5.3.5.11. Proxy skriptu un anonymizers izvietošana;
5.3.5.12. IP skaneru izvietošana;
5.3.5.13. spēļu serveru izvietošana;
5.3.5.14. interneta radio un TV uzturēšana;
5.3.5.15. azartpēļu mājas lapu un sistēmu uzturēšana;
5.3.5.16. jebkāda veida programmatūras un skriptu glabāšana, kas nodrošina anonīmu lietotāju failu augšupielādi, kurus citi lietotāji var lejupielādēt.
5.3.5.17. publiskā hostinga plānus nav atļauts izmantot kā datu glabātuvi failiem, kas nekādā veidā nav saistīti ar mājaslapu funkcionalitāti.

5.3.6. Klients ir pārkāpis šī Līguma 13.1. punkta un tā apakšpunktu nosacījumus.

5.3.7. Gadījumā, ja Operators izbeidz Pakalpojumu sniegšanu augstāk minētajos gadījumos, maksa par Pakalpojumu sniegšanu netiek atgriezta.

5.4. Gadījumā, ja Operators ir izmantojis tiesības pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, tas Klientam neliedz tiesības atkārtoti pieprasīt Pakalpojumu nodrošināšanu pēc tam, kad tas novērsis iemeslus, kas bijuši Operatora 5.3. punktā minētā atteikuma pamatā.

5.5. Operators nav atbildīgs par Klienta neiespējamību piekļūt Pakalpojumam, ja tā ir notikusi interneta pakalpojumu sniedzēja, kādas citas trešās personas vai arī paša Klienta vainas dēļ.

5.6. Avārijas gadījumā Operators apņemas pielikt visas pūles, lai atjaunotu Pakalpojuma pieejamību. Operatoram ir tiesības veikt Avārijas seku novēršanu, informējot par to Klientu pēc Avāriju seku pilnīgas likvidācijas.

5.7. Operatoram ir tiesības veikt Profilaktiskus darbus bez saskaņošanas ar Klientu. Operatoram ir pienākums ar e-pasta starpniecību informēt Klientu par Profilaktisko darbu norises laiku un iespējamo Pakalpojumu darbības pārtraukumu vai nepieejamības ilgumu vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Pakalpojuma pārtraukumi, kas notika Profilaktisko darbu rezultātā, nav uzskatāmi par Pakalpojumu sniegšanas pārtraukumiem.

5.8. Operatoram, veicot Avārijas seku novēršanu vai Profilaktiskos darbus, ir jārūpējas, lai Pakalpojuma darbība būtu pēc iespējas mazāk traucēta. Klients apzinās, ka Avārijas seku novēršanai un Profilaktiskiem darbiem ir prioritāte attiecībā pret šajā Līgumā norādītajām Klienta tiesībām.

5.9. Pakalpojuma pieejamības iztrūkuma laiks var tikt summēts 1 (viena) kalendāra mēneša ietvaros, lai veidotu kopējo pieejamības % mēnesī.

5.10. Operators nodrošina Pakalpojumu pieejamību 99,50% gada laikā. Operatoram ir pienākums nodrošināt Pakalpojumu pieejamību, tomēr Pakalpojumu pieejamības uzlabošanas, pārbaudes vai bojājumu novēršanas darbu veikšanas laikā var rasties īslaicīgi Pakalpojumu pieejamības pārtraukumi, un Operators nekādā veidā nekompensē šādus Pakalpojumu pieejamības pārtraukumus, ja pārtraukums nav ilgāks par 8 (astoņām) stundām vienas diennakts laikā un mēneša laikā nepārsniedz 24 (divdesmit četras) stundas. Gadījumā, ja Pakalpojumu pieejamības pārtraukums sistēmu uzlabošanas, pārbaudes vai bojājumu novēršanas darbu veikšanas dēļ pārsniedz minēto laiku, Operators pēc Klienta rakstveida pieprasījuma veic atlīdzības pārrēķinu, samazinot nākamā Pakalpojumu sniegšanas perioda atlīdzības apmēru proporcionāli laikam, kad Pakalpojumi nebija pieejami. Operators ar elektroniskā pasta palīdzību iepriekš paziņo par plānotiem ilgstošiem Sistēmas un Pakalpojumu pieejamības uzlabošanas, pārbaudes vai bojājumu novēršanas darbiem.

5.11. Operators nav atbildīgs par trešo personu prettiesiskas rīcības dēļ izraisītiem Pakalpojumu pieejamības traucējumiem, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar to: neatļauta piekļuve serveriem, uzglabātajai informācijai, datorvīrusu izplatīšana. Operators nenodrošina pilnīgu informācijas aizsardzību.

5.12. Klientam ir tiesības iesniegt Operatoram pretenziju par sniegtā Pakalpojuma pieejamību, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tās rašanās brīža. Klienta pretenzijai jābūt sastādītai rakstveidā un nosūtītai uz Operatora e-pastu vai izmantojot Klienta profilu. Operatoram ir pienākums izskatīt to un sniegt atbildi 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

5.13. Klients ir pilnībā atbildīgs par savas paroles un lietotāja vārda saglabāšanu slepenībā. Visas darbības, kas būs veiktas vietnē, izmantojot Klienta lietotāja vārdu un paroli, tiks uzskatītas par Klienta darbībām.

5.14. Par katru Pakalpojumu apmaksas nokavējuma dienu Klientam jāmaksā līgumsods 0,75% apmērā no nokavētās summas desmit dienu laikā no aprēķina piestādīšanas dienas un jāatlīdzina Operatoram visus zaudējumus, kas ir radušies šajā sakarā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Klientu no pārējo saistību izpildes.

5.15. Viss programmnodrošinājums, ko Operators saskaņā ar šī Līguma noteikumiem ir piešķīris Klientam, ir Operatora valdījumā, kas Klientam ir jāatdod (vai jāpārtrauc lietot) brīdī, kad Operators pārtrauks sniegt Klientam Pakalpojumus.

5.16. Klients apliecina, ka viņam ir nepieciešamās prasmes, zināšanas un spējas izmantot Pakalpojumu.

5.17. Operators neatbild par programmnodrošinājumu, ko Pakalpojumā uzstāda pats Klients, tai skaitā par autortiesību ievērošanu.

5.18. Operators apliecina, ka viss Pakalpojumā piedāvātais programmnodrošinājums ir Operatora valdījumā un viņam ir visas nepieciešamas atļaujas (licences) tā izmantošanai šī Līguma ietvaros.

5.19. Klientam ir pienākums ievērot visus un ikvienu trešo personu izdotos noteikumus un/vai nosacījumus attiecībā uz jebkuras programmatūras licencēm.

 

6. Atteikuma tiesības

6.1. Gadījumā, ja Klients ir reģistrējies kā fiziska persona, Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot Operatoram rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu izmantojot e-pastu Operatora tiešsaistes sistēmu.

6.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Klientam ir pienākums norādīt šādas ziņas:

6.2.1. Operatora nosaukumu, juridisko adresi;

6.2.2. Klienta vārdu, uzvārdu un personas kodu;

6.2.3. Dokumenta nosaukums „iesniegums”;

6.2.4. Paziņojumu par atkāpšanos no Līguma, kurš stājas spēkā brīdī, kad Klients veicis pilnīgu norēķinu ar Operatoru;

6.2.5. Iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;

6.2.6. Klienta parakstu;

6.3. Neatkarīgi no šī Līguma 6.1. punkta, jebkuram Klientam  ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 30 kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža. Šajā punktā minētās atteikuma tiesības ir piešķirtas tikai tādiem Klientiem, kam agrāk nav bijušas līgumiskas vai darījuma attiecības ar Operatoru.

 

7. Līguma un Pakalpojuma sniegšanas termiņš

7.1. Līguma darbības termiņš ir atbilstošs tam, kādu Pakalpojumu sniegšanas periodu ir apmaksājis Klients.

7.2. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to iesniedzot rakstveida paziņojumu Operatoram un pirms Līguma izbeigšanas veicot visus no Līguma izrietošos maksājumus. Paziņojums par atkāpšanos no Līguma stājas spēkā brīdī, kad Klients ir veicis pilnīgu norēķinu ar Operatoru par visām no Līguma izrietošajām saistībām.

 

8. Pušu tiesības un pienākumi

8.1. Ja mainās Klienta reģistrācijas laikā sniegtā informācija, Klientam ir pienākums veikt Lietotāja profilā izmaiņas un ievadīt Lietotāja profilā aktuālo informāciju.

8.2. Klients apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Klienta konfidenciālā informācija (t.sk., Lietotāja profila lietotāja vārds un Parole) nenonāktu Trešo personu rīcībā. Klientam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas

8.3 Klients apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Klients uzņemas tikai tad, ja Klients rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Līguma noteikumiem.

8.4. Ja Operators Klientam ir nosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par no Līguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, Operatoram ir tiesības piedzīt no Klienta izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā 15.00 EUR  apmērā par katru šādu vēstuli.

8.5. Klientam ir pienākums pašam izvietot savus datus un veikt to administrēšanu pēc izvietošanas, uzstādīt un konfigurēt programmnodrošinājumu. Lietotājam ir pienākums pašam nodrošināt uzstādītā programmnodrošinājuma funkcionēšanu. Visus Microsoft programmatūras licencēšanas jautājumus, saistītus ar nodrošināto Pakalpojumu, skaņo tikai un vienīgi Operators. Lietotājam nav atļauts uzstādīt un izmantot savas Microsoft programmatūras licences. Lietotājam ir atļauts Microsoft programmatūras licences nomāt tikai un vienīgi no Operatora, kas ir pieejamas Pakalpojumu ietvaros. Gadījumā, ja Klients veic nesankcionētu programmatūras izmantošanu, Pakalpojumu nodrošināšana var tikt pārtraukta, bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

9. Atbildība

9.1. Ja Klients kavē no Līguma izrietošos maksājumus, Operatoram ir šādas tiesības:

9.1.1. Piemērot Klientam nokavējuma procentus 0.75% apmērā no kavētā maksājuma pamatsummas par katru kavējuma dienu un nodot informāciju par saistību neizpildi personām, kuras apkopo informāciju par parādniekiem, negatīvi ietekmējot Klienta kredītvēsturi;

9.1.2. Uzsākt parāda piedziņas procesu, vēršoties tiesā ar prasību par parāda piespiedu piedziņu, t.sk., nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības Trešajām personām, t.sk. nodot tiesības uz Klienta personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Kavēto maksājumu piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Klients;

9.1.3. Klients piekrīt, ka gadījumos, ja Klients kavē Līgumā noteiktos maksājumus, tad Operators un/vai Trešās personas ir tiesīgas apmeklēt Klientu tā darba vietā, darba veikšanas vietā un/vai dzīvesvietā, iepriekš to saskaņojot ar Klientu.

9.2. Operatoram ir tiesības pieprasīt Klientam Pakalpojumu maksas un citu no Līguma izrietošo maksājumu izpildi pirms termiņa šādos gadījumos:

9.2.1. Klients sniedzis Operatoram nepatiesu informāciju;

9.2.2. Klients ir pārkāpis jebkuru no Līguma Vispārīgo noteikumu punktiem.

9.2.3. pret Klientu tiek celta mantiska rakstura prasība šķīrējtiesā vai tiesā, kas novērtējama naudas summā, kas pārsniedz Pakalpojuma maksu, vai tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, vai arī parādnieku datu bāzēs ir ievadīta informācija par Klienta parādiem, kas pārsniedz Pakalpojuma maksu, vai pret Klientu tiek uzsākta piedziņas darbības;

9.2.4. Ir spēkā stājies tiesas nolēmums par Klienta maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu.

9.3. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, t.sk. elektrības padeves traucējumus, Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos tiesību aktus, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

9.4. Pusēm Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Operators nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Operatora pakalpojumus lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

 

10. Klienta datu apstrāde un privātums.

10.1. Klients ir informēts, ka Līguma darbības laikā Operators apstrādās (ievāks, uzglabās, reģistrēs, ievadīs, nodos, pārraidīs, atskaņos, u.c.) datus par Klientu (t.sk. vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, telefona nr., veiktos izejošos un saņemtos ienākošos zvanus, kur dzirdama Klienta balss), tā saistībām pret Operatoru (t.sk., aktīvajām saistībām (pašreiz spēkā esošajām), pienācīgi izpildītajām (vēsturiskajām) saistībām, kā arī par nepienācīgi pildītām saistībām (parādiem)), t.sk, bet ne tikai,- pamats, saistību apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums, ar mērķi izvērtēt Klienta maksātspēju (kredītspēju).

10.2. Klients ir informēts, ka Operators Līguma 10.1. punktā minētos datus ir tiesīgs nodot Trešajām personām, tai skaitā apakšuzņēmējiem, un saņemt no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām un apstrādāt tos šī līguma mērķu un uzdevumu realizācijai un savu un savu leģitīmo interešu ietvaros.

10.3. Serveris, kurā izvietota Operatora tīmekļa vietne, reģistrē Jūsu nosūtītos pieprasījumus (Jūsu atvērtās tīmekļa adreses, Jūsu izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Tādu datu vākšanas un izmantošanas pamats ir Operatora tiesiskā interese nodrošināt Operatora tīmekļa vietnes tehnisku pieejamību un drošību.

10.4. Operators izmanto šos datus savās tiesiskajās interesēs kā uzņēmums, lai uzlabotu izpratni par klienta vajadzībām un kam viņi dod priekšroku, lai sniegtu labākus pakalpojumus un uzlabotu pieejamību Operatora sniegtajiem pakalpojumiem. Klienta dati tiek apstrādāti uz laiku, kas nepieciešams klienta konta darbības nodrošināšanai, tai skaitā datu rezerves kopiju glabāšanas laiku sistēmas integritātei un drošībai, Operatora un Klienta interešu aizsardzībai, kā arī normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei. Precīzs sīkdatņu apraksts atrodams tīmekļa vietnes sīkdatņu politikā.

10.6. Klients apzinās, ka izbeidzoties līgumiskajām attiecībām, t.i., Operators izbeidz sniegt pakalpojumus, kas izriet no šī līguma, Klientam atsakoties no Operatora pakalpojumiem, Operatoram pārtraucot sniegt pakalpojumus, ja Klients neievēro šī līguma nosacījumus, pusēm vienojoties vai jebkura cita iemesla dēļ, Operators atbilstoši šim nosacījumam saglabā savās iekārtās Klienta ievadītos un uzglabātos datus periodu, kas nepārsniedz trīs mēnešus pēc pakalpojumu sniegšanas pabeigšanas, ja vien izbeidzoties līgumiskajām attiecībām Puses nevienojas par citiem nosacījumiem.

10.7. Operatoram ir tiesības saglabāt tos personas datus, kas nepieciešami savu tiesisko interešu aizsardzībai pret iespējamo aizskārumu vai apdraudējumu arī pēc līgumisko attiecību izbeigšanas ar Klientu (leģitīmā interese). Šādi dati ir dati, kas apliecina Klienta Pakapojuma izmantošanas vēsturi.

10.8. Ja Puses vienojas, ka, izbeidzot pakalpojumu sniegšanu,ievērojot 10.6.punkta nosacījumu, operators nodod Klientam visus saglabātos datus uniznīcina visus pēc personas datus pēc atdošanas. Datu nodošana Klientam ir maksas pakalpojums, ko sniedz Operators un ko apmaksā Klients saskaņā ar papildus vienošanos. Vienlaicīgi Klients apliecina, ka tas ir informēts par iespējām patstāvīgi izgūt datus bez Operatora līdzdalības.

10.9. Personas datu obligāto tehnisko aizsardzību attiecībā uz personas datiem, kas nodota Operatoram, tas īsteno ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, nodrošinot aizsardzību, kuru realizē ar programmatūras līdzekļiem, parolēm, šifrēšanu, kriptēšanu un citiem loģiskās aizsardzības līdzekļiem.

10.10. Apstrādājot personas datus operators nodrošina pilnvarotu personu piekļūšanu pie tehniskajiem resursiem, kas tiek izmantoti personu datu apstrādei un aizsardzībai (tajā skaitā pie personas datiem) un to, ka informācijas nesējus, kuros ir personas dati, reģistrē, pārvieto, sakārto, pārveido, nodod, kopē un citādi apstrādā tam pilnvarotas personas.

10.11. Personas datu vākšanu, ierakstīšanu, ierakstīto personas datu sakārtošanu, saglabāšanu, kopēšanu, pārrakstīšanu, pārveidošanu, labošanu, dzēšanu, iznīcināšanu, arhivēšanu, rezerves kopēšanu, bloķēšanu veic tam pilnvarotas personas, kā arī nodrošina iespēju noteikt personas datus, kuri bijuši apstrādāti bez attiecīgā pilnvarojuma, kā arī apstrādes laiku un personu, kas to veikusi

10.12.. Personas datu apstrādē izmantotos resursus pārvieto tam pilnvarotas personas.

10.13. Gadījumā, ja Klients nav ievērojis Līguma punkta 8.2. noteikumus, nav veicis pienācīgus drošības pasākumus lai nepieļautu trešo personu piekļuvi Klienta datiem (nedrošas paroles, ļaunatūras, programmatūru ievainojamība,u.tml.), Operatora sistēmā un Klienta darbību rezultātā ir nepieciešams veikt sistēmas auditus radušās datu drošības apdraudējuma vai incidenta novēršanai un/vai sistēmas darbības atjaunošanai, Operators novērš Klienta rīcības radītās sekas un Klienta pienākums ir apmaksāt Operatora piestādītos rēķinus par darbiem, kurus bija nepieciešams veikt pakalpojuma atjaunošanas nolūkā.

10.14. Klienta pieprasīto pakalpojumu sniegšanai un Operatora pakalpojumu un funkciju pilnvērtīgai nodrošināšanai var būt nepieciešamība izmantot sīkdatnes. Šādā gadījumā atbilstoši sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem Operators var saņemt un saglabāt informāciju par izmantoto interneta pārlūku, tai skaitā IP adresi un par iekārtu, uz laiku un apjomā, kas nepieciešams konkrētā mērķa nodrošināšanai. Sīkdatnes tiek izmantotas, ievērojot Klienta izvēles tiesības un normatīvo aktu prasības, tostarp informācijas sabiedrības pakalpojumu jomā. Lietotājs jebkurā laikā var mainīt iestatījumus, kā arī nedot iespēju attiecīgu sīkdatņu izmantošanai, taču šādā gadījumā Klients ir informēts, ka Operatora sniegtais pakalpojums var būt nepilnīgs vai vispār nebūt pieejams.
Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Operatora tiesiskā interese nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Kad sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos Jūsu izvēli vai statistikas nolūkā, tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana.

10.15. Klienta dati tiek apstrādāta atbilstoši attiecīgajam datu apstrādes mērķim un laika periodā, kas nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu. Apstrādes pamats ir Klienta sniegtās piekrišanas, Klienta pieprasīto darījumu sniegšana, normatīvo aktu izpilde un Operatora leģitīmo interešu ievērošana. Piekrišanu sniegšana ir Klienta brīva izvēle, un atteikums sniegt piekrišanas nerada Lietotājam papildu pienākumus. Savukārt pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamie dati izriet no darījuma būtības un/vai normatīvo aktu prasībām, tādēļ šādu datu apstrāde ir būtiski nepieciešama un atteikums tos sniegt var radīt daļēju vai pilnīgu pakalpojuma sniegšanas atteikumu.

10.16. Operatora pakalpojumu izmantošana ir Klienta apstiprinājums, ka Operatoram ir tiesības veikt Klienta personas datu, tai skaitā personas identificējošu kodu apstrādi un tehnoloģisko risinājumu izmantošanu, lai saskaņā ar normatīvajiem aktiem un atbilstoši Operatora pieejamo pakalpojumu mērķim nodrošinātu darījumu izpildi, norēķinu administrēšanu, pretenziju izskatīšanu, apkalpošanas kvalitātes kontroli un citu ar Klienta konta pakalpojumu sniegšanu uzņemto saistību īstenošanu. Ja konkrētu Operatora pakalpojumu vai funkciju izmantošanai ir nepieciešama papildu datu apstrāde, pieteikums attiecīgajam pakalpojumam ir Klienta apstiprinājums datu papildu apstrādei saskaņā ar konkrētā darījuma nosacījumiem un datu apstrādes mērķi, pamatu un ilgumu kontekstā ar attiecīgā darījuma nodrošināšanu.

10.17.Leģitīmo interešu ietvaros Operatoram ir tiesības, sadarbojoties ar partneriem un Operatora grupas uzņēmumiem, apstrādāt datus, piemēram, statistiskiem mērķiem un biznesa informācijas un analīzes apkopojumiem, pakalpojumu un sistēmu izstrādei un pilnveidošanai un piedāvājumu sniegšanai, atbalsta sniegšanai Klienta pakalpojumu izmantošanā, drošībai un krāpniecības novēršanai. Klients ir tiesīgs jebkurā mirklī vērsties pie Operatora ar rakstveida pieprasījumu precizēt piesaistītos sadarbības partnerus.

10.18. Klients, izmantojot Operatora pakalpojumu apzinās, ka tīmekļa vietnē nodrošina iespējas izmantot citu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, tāpēc tas ir informēts un apzinās, ka par personas datu un informācijas drošību, izmantojot attiecīgos sadarbības partneru nodrošinātos pakalpojumus, atbildīgs ir attiecīgais pakalpojuma nodrošinatājs. Tajos gadījumos, kad tiek izmantots tikai Operatora nodrošinātais pakalpojums, Operators nodrošina datu glabāšanu Eiropas Savienībā izvietotajos datu centros.

 

11. Konfidencialitāte

11.1. Operators apstiprina, ka jebkura informācija par Klientu Līguma sakarā ir konfidenciāla. Šādu informāciju par Klientu Operators sniedz tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā normatīvajos aktos noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā.

11.2. Par konfidencialitātes noteikumu pārkāpumu netiek uzskatīta Operatora rīcība ar Klienta datiem Līguma 9. un 10. sadaļā noteiktajā kārtībā.

 

12. Grozījumu izdarīšana

12.1. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie ir apstiprināti šajā nodaļā paredzētajā kārtībā. Operators savu piedāvājumu grozījumiem Līguma Vispārīgajos un Speciālajos noteikumos nosūta uz Klienta reģistrācijas laikā Mājas lapā norādīto e-pasta adresi, ievieto Mājas lapā Lietotāja kontā un pēc Klienta rakstveida pieprasījuma saņemšanas nosūta uz Klienta norādīto adresi. Maksa par Līguma grozījumu sagatavošanu un nosūtīšanu Klientam papīra veidā tiek noteikta 15 EUR apmērā.  Pēc Klienta rakstiska pieprasījuma saņemšanas, kā arī maksas par Līguma grozījumu sagatavošanu un nosūtīšanu saņemšanas, līguma grozījumi divu nedēļu laikā tiks nosūtīti uz klienta norādīto adresi.

12.2. Klients 30 kalendāro dienu laikā no piedāvājuma saņemšanas pieņem vai noraida piedāvājumu, ievērojot 12.3.p. noteikumus, vai rakstveidā sniedz savu pretpiedāvājumu, kuru var apstiprināt vai noraidīt Operators. Par grozījumiem, kas attiecas uz no Līguma izrietošo maksājumu veikšanu, Operators informē Klientu individuāli 30 kalendārās dienas pirms šo izmaiņu spēkā stāšanās.

12.3. Klients piekrīt/nepiekrīt (izsaka savu gribu) Operatora piedāvātajiem Līguma Vispārīgo un Speciālo noteikumu grozījumiem (Līgumam jaunā redakcijā) šādi:

12.3.1. Pēc tam, kad Operators ir publicējis Līgumu ar grozījumiem Lietotāja profilā, Klients Lietotāja profilā izdara elektronisku atzīmi ar apstiprinājumu/noraidījumu Līgumam ar grozījumiem;

12.3.2. Ja Klients nepiekrīt Operatora piedāvātajiem Līguma grozījumiem, tiks uzskatīts, ka Klients ir vienpusēji izbeidzis Līgumu atbilstoši 7.2. punktam.

 

13. Pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi

13.1. Puses vienojas, ka Pakalpojumi tiek nodrošināti darbībām un parametriem, kuru apraksts izsmeļoši sniegts speciālajos noteikumos.

 

14. Citi noteikumi

14.1. Operatoram ir tiesības cedēt savas prasījuma tiesības pret Klientu trešajām personām, informējot Klientu par prasījuma tiesību cesiju.

14.2. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu vai angļu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksu vai e-pastu, uz adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Klienta reģistrācijas laikā. E-pasts tiek uzskatīts kā piegādāts otram Līdzējam nekavējoties pēc tā nosūtīšanas un par tā nosūtīšanas pierādījumu kalpos izdruka no attiecīgā e-pasta pārlūka vai Interneta vietnes. Atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajai daļai Puses otras Puses elektroniski nosūtītu elektronisko dokumentu uzskatīs par pašrocīgi parakstītu, ja tam būs elektroniskais paraksts.

14.3. Pa pastu nosūtītā korespondence, izņemot Rēķinu, uzskatāma par saņemtu 7. kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu, vai arī 20. kalendārajā dienā, ja Klients neatrodas Latvijas Republikā.

14.4. Klients brīvi un nepārprotami piekrīt saņemt komerciālos paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu līdzīgu informāciju, kura tiks nosūtīta uz Klienta e-pasta adresi. Klients apliecina, ka viņam nav un nebūs iebildumu gan par turpmāku Klienta e-pasta adreses izmantošanu, reklāmas materiālu, jaunumu un līdzīga satura informācijas nosūtīšanai. Klients neiebilst ne pret reklāmas materiālu nosūtīšanu šādā veidā, ne arī pret to saturu. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komerciāla rakstura paziņojumu saņemšanas savā lietotāja profilā.

14.5. Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, tiks izšķirts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.