LV
  • lv
  • ru
  • en
  • et
  • lt
page_img

PARTNERU PROGRAMMAS NOTEIKUMI

Partnerprogrammas „Klientu piesaistes ar affiliate programmu” noteikumi

1. Vispārīgi nosacījumi

1.1. Partnerprogrammas „Klientu piesaistes ar affiliate programmu” noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka saistības starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Hostnet”, reģ.Nr. 40003804266, turpmāk – Uzņēmums, un Pusi, kas piedalās partnerprogrammā „Uzņēmuma klientu piesaistes ar affiliate programmu”, turpmāk – Partneris.

1.2. Vienošanās par noteikumu piemērošanu tiek uzskatīta par noslēgtu Uzņēmuma juridiskajā adresē – Atpūtas ielā 1/3-23, Rīgā.

1.3. Partnerprogrammas „Klientu piesaistes ar affiliate programmu” noteikumu mērķis ir nodrošināt Partneriem rīkus un resursus Uzņēmumu pakalpojumu pārdošanas apjomu veidošanā, piesaistot jaunu pakalpojumu abonēšanu un produktu pircējus ar interneta vietnes https://cloudhosting.hostnet.lv/lv/affiliate starpniecību.


2. Kas var būt par Partneri?

2.1. Par Partneri var būt jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona un Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona.

2.2. Ja Partneris ir juridiskā persona, tad persona, kura pārstāv juridisko personu, apliecina, ka ir tiesīga pārstāvēt Partneri, kuras vārdā piekrīt šiem noteikumiem.

2.3. Katru Partnera pretendentu pārbauda partneru menedžeris un dalībai šajā partnerprogrammā tiek pieņemti tikai atbilstoši Partneri. Pieņemšanas noteikumi nav iekļauti šajos noteikumos, un par tiem vienpersoniski izlemj partneru menedžeris, ņemot vērā Partnera pretendenta kvalifikācijas un pieredzi partnermārketingā.


3. Partnera reģistrēšanai nepieciešamās darbības

3.1. Par Partneri var kļūt jebkura 2.1.punktā minētā persona, aizpildot reģistrācijas veidlapu un ieliekot atzīmi rūtiņā pie teksta “Es piekrītu Klientu piesaistes ar affiliateprogrammu noteikumiem”.

3.2. Pēc 3.1.punktā veidlapas un apliecinājuma pieņemšanas 2.1.punktā persona kļūst par Partneri, kuram ir saistoši šie noteikumi.


4. Partnerprogrammas „Klientu piesaistes ar affiliate programmu” noteikumu apstiprināšanas mērķis

Šo noteikumu apstiprināšanas mērķis ir tiesiskā formā reklamēt Uzņēmuma mājas lapu, kā rezultātā par katru Partnera nosūtītās personas iegādāto produktu tiek saņemta komisijas maksa.


5.Partnera tiesības, pienākumi un atbildība

5.1. Partneris izmanto Uzņēmuma piešķirto kodēto URL ar pieejamās Uzņēmuma Saišu lappuses starpniecību vai kādā citā formā pēc Partnera izvēles ar noteikumu, ka šī URL izmantošana nekādā veidā neceļ neslavu Uzņēmumam vai kā citādi nav nepieņemama pēc Uzņēmuma vienpersoniska sprieduma un vērtējuma.

5.2. Partneris piekrīt, ka Uzņēmums jebkurā laikā var grozīt šos noteikumus, nepaziņojot par to Partnerim.

5.3. Partneris patstāvīgi iegūst informāciju par jebkādām šo noteikumu izmaiņām, tajā skaitā komisijas maksu, apmēru un kārtību, periodiski ieskatoties Uzņēmuma affiliatekontroles paneļa noteikumu sadaļā.

5.4. Partneris savā darbībā saskaņā ar šiem noteikumiem vai kā citādi saistībā ar Partnera un Uzņēmuma savstarpējiem darījumiem nepārkāpj trešo personu autortiesības, patentus, preču zīmes, komercnoslēpumus vai citas intelektuālā īpašuma tiesības vai publicitātes vai privātuma tiesības.
5.5. Partneris neizsaka nekādus apliecinājumus, solījumus, garantijas vai citus paziņojumus par Uzņēmumu, tā vārdā vai par tā mājas lapu, produktiem vai politiku, izņemot tos, ko rakstiski apstiprinājis vai citādi piešķīris Uzņēmums konkrētam Partnerim.

5.6. Partneris uzņemas pilnu atbildību par sava kodētā URL pienācīgas un pastāvīgas darbības nodrošināšanu. Partneris paziņo Uzņēmumam, ja viņa kodētais URL pārstāj darboties vai nedarbojas pienācīgi.

5.7. Partneris darbojas, ievērojot likumus, rīkojumus, noteikumus un standartus, kas attiecas uz noteikumu būtību.

5.8. Partneris savā darbībā, pamatojoties uz šiem noteikumiem un citiem ar Uzņēmumu noslēgtiem darījumiem:

5.8.1. neizmanto nevēlamu komerciālu e-pasta ziņojumu (saukts arī surogātpasts) sūtīšanu un nepieļauj tā izmantošanu saistībā ar šo programmu;

5.8.2. neizplata tādu informāciju, kas ir vai var tikt uzskatīta par neslavas celšanu vai apmelošanu;

5.8.3. neievieto Uzņēmuma reklāmas mājas lapās un nepārsūta tādu informāciju, kas ir vai var tikt uzskatīta par nepieklājīgu, pornogrāfisku vai piedauzīgu;

5.8.4. nepārkāpj normatīvos aktus konkurences jomā un tādus normatīvos aktus, kas attiecas uz diskrimināciju, viltus reklāmu vai šiem noteikumiem;

5.8.5. nedara neko tādu, kas varētu veicināt vardarbību vai izplatīt naidīgas runas;

5.8.6. nedara neko tādu, kas varētu jebkādā veidā kaitēt Uzņēmumam vai kā citādi bojāt tā serverus vai aprīkojumus, tostarp neizmanto vai kā citādi nepārsūta vīrusus, Trojas zirgus, datortārpus, laika bumbas, sijātājrobotus vai citus līdzīgi kaitīgus vai bīstamus programmatūras veidus.
5.9. Partneris neizmanto nekādas saites, kas tiek vai var tikt aktivizētas automātiski, ja lietotājs uz tām nenoklikšķina.

5.10. Partneris nodrošina, aizstāv un atzīst par nevainīgu Uzņēmumu un tā saistītos uzņēmumus, direktorus, darbiniekus un aģentus, brīvus no visas un jebkādas atbildības, zaudējumiem, kaitējumiem, savainojumiem vai izdevumiem (ieskaitot juristu honorārus un ekspertu liecinieku maksas), kas var rasties no jebkādas darbības vai bezdarbības attiecībā uz jebkādu trešo personu neatkarīgi no tā, vai šāda darbība vai bezdarbība rodas no prasības par kopētu rakstu materiālu nepareizu izmantošanu, Licences pārkāpšanu, nepareizu domēna izmantošanu, nepareizu preču zīmju izmantošanu vai kādu citu aktīvas vai pasīvas nolaidības izpausmi.

5.11. Partneris piekrīt, ka jebkādi pakalpojumi vai materiāli, ko nodrošina Uzņēmums saskaņā ar šiem noteikumiem, tiek nodrošināti tādi, kādi tie ir un kādi ir pieejami, un ka Uzņēmums neizsaka nekādus apliecinājumus vai garantijas, bet gan īpaši atsakās savā un savu piegādātāju, izplatītāju un licences devēju vārdā no jebkādām garantijām attiecībā uz šiem noteikumiem, tajā skaitā sniegto pakalpojumu vai materiālu noderīgumu, precizitāti, uzticamību vai efektivitāti, kā arī uz to, ka šo noteikumu ietvaros sniegtie pakalpojumi būs nepārtraukti, bez kļūdām vai pieejami ar kādas noteiktas izplatīšanas metodes starpniecību, vai ka šo noteikumu ietvaros piegādātie pakalpojumi vai materiāli darbosies ar katru interneta pārlūkprogrammu, vai ka defekti ir vai tiks izlaboti, vai ka šādi pakalpojumi vai materiāli atbildīs jebkuras puses prasībām. Neierobežojot minēto un izņemot gadījumus, ja šajos noteikumos ir noteikts citādi, Partneris piekrīt, ka Uzņēmums atsakās no visām garantijām attiecībā uz pieprasījumu tirgū vai piemērotību kādam noteiktam mērķim un ka Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādu pakalpojuma traucējumu, pārtraukumu, dīkstāvi vai nepareizu saites savienojumu.

5.12. Partneris atbild par tīšu vai ļaunprātīgu amatpārkāpumu, lielu nolaidību vai citu pārkāpumu saistībā ar šiem noteikumiem, par kuru paredzēta normatīvajos aktos paredzēta atbildība.

5.13. Partneris atzīst, ka šo noteikumu ievērošanas un izpildes laikā viņš varēs piekļūt Uzņēmuma konfidenciālai un īpašniekam piederošai informācijai (“Konfidenciāla informācija”). Partneris piekrīt neizpaust un neizplatīt Konfidenciālo informāciju bez Uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Termins “Konfidenciāla informācija” neattiecas uz informāciju, kas ir vai kļūst pieejama plašai sabiedrībai bez Partnera darbības vai bezdarbības, kas kļūst pieejama Partnerim no trešajām personām, Partnerim nezinot par uzticības personas pienākuma pārkāpumu, vai uz tādu informāciju, kas jau bija Partnerim zināma pirms vienošanās par šo noteikumu ievērošanu.


6. Uzņēmuma tiesības, pienākumi un atbildība

6.1. Uzņēmumam vienīgajam ir tiesības un pienākumi apkalpot visus klientus, kas piesaistīti ar Partnera kodētā URL starpniecību. Visi darījumi ar klientiem saistībā ar pakalpojumiem notiek tikai un vienīgi starp klientu un Uzņēmumu.

6.2. Uzņēmumam ir tiesības un pienākums noteikt visas cenas un produktu piedāvājumus, kā arī tiesības veikt izmaiņas tajos, nepaziņojot par to Partnerim.

6.3.Uzņēmums nodrošina Partnerim īpašu Partnera identificēšanai kodētu URL, kas ļauj Partnerim izveidot saiti ar Uzņēmuma mājas lapu https://cloudhosting.hostnet.lv/, ko Partneris var ievietot jebkurā vietā tik daudz, cik vēlaties, saskaņā ar šiem noteikumiem attiecībā uz pieņemamām saitēm.
6.4. Uzņēmums uzskaita apmeklētājus, kas nosūtīti uz Uzņēmumu ar Partnerim šim nolūkam piešķirtās saites starpniecību.

6.5. Uzņēmums maksā Partnerim komisijas maksu par katru apmeklētāju nosūtīšanu, kas veikta, pamatojoties uz šiem noteikumiem, atbilstoši komisijas maksu grafikam un šiem noteikumiem.

6.6. Uzņēmums neatbild par Partnera peļņas zaudējumu vai kādiem citiem zaudējumiem, kas radušies šo noteikumu rezultātā vai saistībā ar tiem neatkarīgi no tā, vai Uzņēmums ir brīdināts par šādu zaudējumu iespējamību.

6.7. Uzņēmums atbild par tīšu vai ļaunprātīgu amatpārkāpumu, lielu nolaidību vai citu pārkāpumu saistībā ar šiem noteikumiem, par kuru paredzēta normatīvajos aktos paredzēta atbildība.


7.Komisijas maksa

7.1. Uzņēmums pēc pakalpojuma vai produkta piegādes Uzņēmuma klientam maksā Partnerim komisijas maksu par katru veikto pasūtījumu, ko Uzņēmums saņēmis ar Partnera palīdzību, izņemot komisijas maksu par saviem (Partnera) Uzņēmuma pakalpojumu vai produktu pirkumiem.

7.2. Komisijas maksas apjoms ir atkarīgs no pakalpojuma vai produkta veida un tiks noteikts katram pakalpojumam un produktam atsevišķi affiliate paneļa Kampaņas informācijā (https://cloudhosting.hostnet.lv/lv/affiliate).
7.3. Komisijas maksa tiek noteikta par pārdošanas apjomiem, kas iegūti ar Partnera kodētā URL starpniecību, pamatojoties uz šiem noteikumiem. Pašreizējie komisijas maksu apjomi katrai partneru kampaņai ir parādīti šeit: https://cloudhosting.hostnet.lv/lv/affiliate.

7.4. Katru nopelnīto komisijas maksu Uzņēmums izskata un apstiprina, pamatojoties uz pasūtījuma identifikācijas datiem un citām detaļām. Izmaksai tiek apstiprinātas tikai komisijas maksas par derīgiem pasūtījumiem.

7.5. Uzņēmums samaksā Partnerim visas apstiprinātās komisijas maksas 60 dienu laikā pēc dienas, kad tika saņemts pieprasījums komisijas izmaksai un komisijas maksu kopsumma sasniedza noteikto minimālās izmaksas limitu.

7.6. Uzņēmums maksā Partnerim šo noteikumu 6.3. punktā noteikto komisijas maksu pēc šīs komisijas maksas apstiprināšanas. Uzņēmums var jebkurā laikā mainīt komisijas maksas apjomu vai kādu citu šo noteikumu nosacījumu, nepaziņojot par to Partnerim.

7.7. Komisijas maksu ieskaita Partnera norādītajā bankas kontā.

7.8. Gadījumā, ka Partneris ir fiziska persona, Uzņēmums par šo Partneri maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli Valsts ieņēmumu dienestam saskaņā ar normatīvajiem aktiem iedzīvotāju maksājamo nodokļu jomā. Šī summa tiks atskaitīta no komisijas maksas. Partnerim nav jāveic nekādas darbības attiecībā uz nodokļu maksāšanu šo noteikumu ietvaros.

7.9. Gadījumā, ja Partneris ir juridiska persona, Uzņēmums veic komisijas maksu Partnerim, pamatojoties uz tā iesniegtu rēķinu, kura apmaksas termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no tā saņemšanas dienas. Partneris rēķinus nosūta elektroniski uz Uzņēmuma e-pasta adresi – info@hostnet.lv atbilstoši Uzņēmuma līdz katra mēneša 5.datumam iesniegtajā atskaitē sniegtajai informācijai par iepriekšējā kalendārajā mēnesī Partnera sniegtajiem pakalpojumiem un Partnerim pienākošos komisijas maksas apmēru.

7.10. Puses apliecina, ka tās piekrīt rēķinu un citu līguma ietvaros paredzēto dokumentu apmaiņai elektroniskā veidā, izmantojot pušu norādītās e-pasta adreses, un šādi iesniegti dokumenti ir uzskatāmi par pienācīgi sagatavotiem un pielīdzināmiem rakstveidā noformētiem un pašrocīgi parakstītiem.


8. Īpašumtiesības un licences

8.1. Katra puse patur visas tiesības, īpašumtiesības un ieinteresētību uz tās nosaukumiem, logotipiem, preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, darba formas tērpiem, autortiesībām un patentētu tehnoloģiju, tai skaitā, bet ne tikai uz tiem nosaukumiem, logotipiem, preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, darba formas tērpiem, autortiesībām un patentētu tehnoloģiju, ko tā izmanto pašlaik vai var izstrādāt un/vai izmantot nākotnē.

8.2. Uzņēmums piešķir Partnerim atsaucamu, neekskluzīvu vispasaules mēroga Licenci Uzņēmuma logotipu, preču zīmju un pakalpojumu zīmju izmantošanai, atveidošanai un pārraidīšanai Partnera mājas lapā tikai un vienīgi ar nolūku veicināt tās saiti ar Uzņēmumu, lai panāktu šo noteikumu mērķi. Šo licenci nedrīkst nodot vai piešķirt citiem.
8.3. Aizliegts izmantot Uzņēmuma zīmola atslēgvārdus „Hostnet” kā domēna vai subdomēna nosaukuma sastāvdaļu, izveidot kontus web resursos (Twitter, Draugiem, Facebook un tml), kuru nosaukumos pilnībā vai daļēji būtu iekļauts zīmola atslēgvārds.
8.4. Partneris piekrīt nekavējoties izbeigt jebkādas zīmes izmantošanu pēc Uzņēmuma pieprasījuma, kas nosūtīts uz Partnera norādīto e-pasta adresi, kas glabājas Uzņēmumaaffiliate programmas profilā.


9. Vienošanās par noteikumu izbeigšanu

9.1. Katra no pusēm var jebkurā laikā izbeigt ievērot šos noteikumus, rakstiski paziņojot par to otrai pusei uz norādīto kontakta e-pastu.

9.2. Ja noteikumu ievērošana tiek izbeigta 8.3.punktā minēto iemeslu dēļ, jebkādas komisijas maksas, kuras izbeigšanas dienā ir bijušas apstiprinātas un kopsummā ir virs minimālās izmaksas summas, tiek samaksātas pēc izbeigšanas. Jebkāda komisijas maksa, kas izbeigšanas paziņojuma dienā nav apstiprināta, netiek apstiprināta pēc tās.

9.3. Šo noteikumu apzināts vai neapzināts, tīšs vai netīšs pārkāpums ir pamats nekavējošai noteikumu ievērošanas apturēšanai vai pēc Uzņēmuma vienpusēja lēmuma šo noteikumu pilnīgai izbeigšanai.

9.4. Noteikumu ievērošanas apturēšana šī punkta izpratnē nozīmē visu komisijas maksu izmaksu – gan apstiprināto, gan neapstiprināto – apturēšanu līdz pārkāpuma labošanai. Ja pārkāpums netiek labots Uzņēmuma noteiktā laikā, apturēšana kļūst par izbeigšanu saskaņā ar 8.3. punktu, sākot ar sākotnējās apturēšanas dienu.

9.5. Pēc šo noteikumu ievērošanas izbeigšanas visas piešķirtās tiesības un licences nekavējoties tiek anulētas.


10.Noteikumu sastādīšana, grozīšana un domstarpības

10.1. Šie noteikumi ir sastādīti un tie tiek īstenoti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Jebkuras domstarpības ar noteikumu ievērošanu tiek risinātas, savstarpēju sarunu veidā. Ja šādā veidā vienošanās netiek panākta, radušās domstarpības tiek risinātas Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā.

10.2. Šo noteikumu nosacījumi ir neatkarīgi un atdalāmi cits no cita, un, ja kāds no tiem kāda iemesla dēļ ir kļuvis pilnībā vai daļēji neatbilstošs normatīvajos aktos noteiktajam vai nepiemērojams, tas nekādi neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību vai piemērojamību.

10.3. Šie noteikumi pauž galīgo vienošanos pušu starpā un aizstāj visas un jebkādas iepriekšējas vienošanās.

10.4. Šos noteikumus drīkst grozīt tikai tad, ja Uzņēmums savā mājas lapā ievieto jaunus noteikumus.