LV
  • lv
  • ru
  • en
  • lt
  • et
page_img

SĄLYGOS

Elektroninių paslaugų sutartis

1. Šalys

1.1. Iš vienos pusės Jūs (toliau tekste – Klientas) ir iš kitos pusės SIA „Hostnet“, reg. Nr. 40003804266, PVM reg. Nr. LV40003804266, (toliau tekste – Operatorius) be klastos, apgaulės ar prievartos, remdamiesi galiojančiais Latvijos Respublikos įstatymais, sudarėte šio turinio sutartį:

2. Sutarties dalykas

2.1. Operatorius teikia Klientui šioje sutartyje nurodytas paslaugas (toliau tekste – Paslaugos), o Klientas įsipareigoja sumokėti už jas pagal Kliento pasirinktą tarifų planą ir šios sutarties sąlygas. Paslaugų apimtis, techniniai parametrai, tarifų planai ir atsiskaitymo tvarka apibrėžti šios sutarties Priede Nr. 1 (https://www.hostnet.lv/lt/salygos)

3. Atsiskaitymo tvarka

3.1. Apmokėjimas už Paslaugas atliekamas prieš jas gaunant, pagal pasirinktą mokėjimo tvarką ir išrašytą sąskaitą per 7 (septynias) dienas nuo pastarosios išrašymo momento. Sąskaitos ruošiamos elektroniniu būdu ir galioja be parašo.

4. Naudojimosi paslaugomis taisyklės

4.1. Klientas prisiima visą atsakomybę už bet kokią veiklą, kurią jis vykdo, naudodamasis Paslaugomis.

4.2. Klientas įsipareigoja laikytis Specialiųjų Paslaugų naudojimo taisyklių – SPECIALIŲJŲ PASLAUGŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ

5. Kliento pareigos

5.1. Klientas yra visiškai atsakingas už tai, kad jo slaptažodis ir vartotojo vardas būtų laikomi slaptai. Bet kokie veiksmai, atliekami internetinėje svetainėje, naudojantis Kliento vartotojo vardu ir slaptažodžiu, bus laikomi Kliento veiksmais.

6. Operatoriaus teisės ir pareigos

6.1. Operatorius užtikrina, kad Paslaugos bus prieinamos 99,50 % viso laiko per metus. Operatorius privalo užtikrinti Paslaugų prieinamumą, tačiau, atliekant jų prieinamumo gerinimo, tikrinimo ar gedimų šalinimo darbus, gali rastis trumpalaikių Paslaugų prieinamumo sutrikimų. Jeigu pastarieji trunka ne ilgiau kaip 8 (aštuonias) valandas per parą, o per mėnesį neviršija 24 (dvidešimt keturių) valandų, Operatorius jokiu būdu jų nekompensuoja. Jeigu Paslaugų prieinamumo sutrikimas dėl sistemų gerinimo, tikrinimo ar gedimų šalinimo darbų viršija minėtą laiką, Operatorius, gavęs raštišką Kliento prašymą, perskaičiuoja atlygį, būsimo Paslaugų teikimo laikotarpio atlygio dydį proporcingai sumažinęs pagal trukmę, kai Paslaugos nebuvo prieinamos. Operatorius elektroniniu laišku iš anksto praneša apie planuojamus ilgalaikius Sistemos ir Paslaugų prieinamumo gerinimo, tikrinimo ar gedimų šalinimo darbus.

6.2. Operatorius nėra atsakingas už Paslaugų prieinamumo sutrikimus, sukeltus dėl neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant: neleistiną prieigą prie serverių ir saugomos informacijos, kompiuterinių virusų platinimą. Operatorius neužtikrina visiškos informacijos apsaugos.

7. Kliento sąskaitos uždarymas

7.1. Operatorius turi teisę laikinai arba visiškai uždaryti Kliento sąskaitą, jeigu:

a) Klientas pažeidžia šios sutarties sąlygas

b) Klientas daugiau kaip 14 dienų nemoka už paslaugas

8. Sutarties galiojimo terminas ir jos nutraukimas

8.1. Sutartis įsigalioja nuo paraiškos užpildymo momento ir automatinio prieglobos sąskaitos, kurios prieigos duomenis Klientas gauna į savo el. paštą, sukūrimo.

8.3. Klientas gali vienašališkai nutraukti Sutartį nepasibaigus Sutarties terminui, įspėjęs apie tai Operatorių iki apmokėto laikotarpio pabaigos, išsiuntęs atitinkamą pranešimą Vykdytojo el. paštu info@hostnet.lv.

8.4. Visais šios sutarties galiojimo nutraukimo atvejais iki sąskaitos uždarymo momento Klientas turi galutinai atsiskaityti už suteiktas Paslaugas, ir tik nuo šio momento Sutartis laikoma nutraukta.

9. Nenugalimos jėgos aplinkybės

9.1. Nė viena iš Šalių nėra atsakinga už neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus, jeigu to priežastis yra nenugalimos jėgos aplinkybės, kurių Šalis negalėjo numatyti, kontroliuoti ar pašalinti ir kurios atsirado ne dėl pastarosios kaltės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos gamtos stichijos, gaisrai, karo veiksmai, pilietiniai neramumai, sukilimai, streikai, epidemijos, embargai, energijos tiekimo apribojimai ar nutrūkimai.

10. Taikomi įstatymai ir ginčų nagrinėjimas

10.1. Visus klausimus, kurie neaptarti šioje sutartyje, šalys sprendžia vadovaudamosi galiojančiais LR įstatymais.

10.2. Visi su šia Sutartimi susiję nesutarimai sprendžiami derybomis. Jeigu susitarti nepavyksta, ginčai nagrinėjami teismo įstaigose Latvijos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.