LV
  • lv
  • ru
  • en
  • et
  • lt
page_img

Privātuma politika

Klienta datu apstrāde un privātums

Klients ir informēts, ka Līguma darbības laikā Operators apstrādās (ievāks, uzglabās, reģistrēs, ievadīs, nodos, pārraidīs, atskaņos, u.c.) datus par Klientu (t.sk. vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, telefona nr., veiktos izejošos un saņemtos ienākošos zvanus, kur dzirdama Klienta balss), tā saistībām pret Operatoru (t.sk., aktīvajām saistībām (pašreiz spēkā esošajām), pienācīgi izpildītajām (vēsturiskajām) saistībām, kā arī par nepienācīgi pildītām saistībām (parādiem)), t.sk, bet ne tikai,- pamats, saistību apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums, ar mērķi izvērtēt Klienta maksātspēju (kredītspēju).

Klients ir informēts, ka Operators Līguma 10.1. punktā minētos datus ir tiesīgs nodot Trešajām personām, tai skaitā apakšuzņēmējiem, un saņemt no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām un apstrādāt tos šī līguma mērķu un uzdevumu realizācijai un savu un savu leģitīmo interešu ietvaros.

 

Serveris, kurā izvietota Operatora tīmekļa vietne, reģistrē Jūsu nosūtītos pieprasījumus (Jūsu atvērtās tīmekļa adreses, Jūsu izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Tādu datu vākšanas un izmantošanas pamats ir Operatora tiesiskā interese nodrošināt Operatora tīmekļa vietnes tehnisku pieejamību un drošību.

 

Operators izmanto šos datus savās tiesiskajās interesēs kā uzņēmums, lai uzlabotu izpratni par klienta vajadzībām un kam viņi dod priekšroku, lai sniegtu labākus pakalpojumus un uzlabotu pieejamību Operatora sniegtajiem pakalpojumiem. Klienta dati tiek apstrādāti uz laiku, kas nepieciešams klienta konta darbības nodrošināšanai, tai skaitā datu rezerves kopiju glabāšanas laiku sistēmas integritātei un drošībai, Operatora un Klienta interešu aizsardzībai, kā arī normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei. Precīzs sīkdatņu apraksts atrodams tīmekļa vietnes sīkdatņu politikā.

Klients apzinās, ka izbeidzoties līgumiskajām attiecībām, t.i., Operators izbeidz sniegt pakalpojumus, kas izriet no šī līguma, Klientam atsakoties no Operatora pakalpojumiem, Operatoram pārtraucot sniegt pakalpojumus, ja Klients neievēro šī līguma nosacījumus, pusēm vienojoties vai jebkura cita iemesla dēļ, Operators atbilstoši šim nosacījumam saglabā savās iekārtās Klienta ievadītos un uzglabātos datus periodu, kas nepārsniedz trīs mēnešus pēc pakalpojumu sniegšanas pabeigšanas, ja vien izbeidzoties līgumiskajām attiecībām Puses nevienojas par citiem nosacījumiem.

Operatoram ir tiesības saglabāt tos personas datus, kas nepieciešami savu tiesisko interešu aizsardzībai pret iespējamo aizskārumu vai apdraudējumu arī pēc līgumisko attiecību izbeigšanas ar Klientu (leģitīmā interese). Šādi dati ir dati, kas apliecina Klienta Pakapojuma izmantošanas vēsturi.

 

Ja Puses vienojas, ka, izbeidzot pakalpojumu sniegšanu,ievērojot 10.6.punkta nosacījumu, operators nodod Klientam visus saglabātos datus uniznīcina visus pēc personas datus pēc atdošanas. Datu nodošana Klientam ir maksas pakalpojums, ko sniedz Operators un ko apmaksā Klients saskaņā ar papildus vienošanos. Vienlaicīgi Klients apliecina, ka tas ir informēts par iespējām patstāvīgi izgūt datus bez Operatora līdzdalības.

Personas datu obligāto tehnisko aizsardzību attiecībā uz personas datiem, kas nodota Operatoram, tas īsteno ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, nodrošinot aizsardzību, kuru realizē ar programmatūras līdzekļiem, parolēm, šifrēšanu, kriptēšanu un citiem loģiskās aizsardzības līdzekļiem.

 

Apstrādājot personas datus operators nodrošina pilnvarotu personu piekļūšanu pie tehniskajiem resursiem, kas tiek izmantoti personu datu apstrādei un aizsardzībai (tajā skaitā pie personas datiem) un to, ka informācijas nesējus, kuros ir personas dati, reģistrē, pārvieto, sakārto, pārveido, nodod, kopē un citādi apstrādā tam pilnvarotas personas.

 

Personas datu vākšanu, ierakstīšanu, ierakstīto personas datu sakārtošanu, saglabāšanu, kopēšanu, pārrakstīšanu, pārveidošanu, labošanu, dzēšanu, iznīcināšanu, arhivēšanu, rezerves kopēšanu, bloķēšanu veic tam pilnvarotas personas, kā arī nodrošina iespēju noteikt personas datus, kuri bijuši apstrādāti bez attiecīgā pilnvarojuma, kā arī apstrādes laiku un personu, kas to veikusi Personas datu apstrādē izmantotos resursus pārvieto tam pilnvarotas personas.

 

Gadījumā, ja Klients nav ievērojis Līguma punkta 10.13.noteikumus, nav veicis pienācīgus drošības pasākumus lai nepieļautu trešo personu piekļuvi Klienta datiem (nedrošas paroles, ļaunatūras, programmatūru ievainojamība,u.tml.), Operatora sistēmā un Klienta darbību rezultātā ir nepieciešams veikt sistēmas auditus radušās datu drošības apdraudējuma vai incidenta novēršanai un/vai sistēmas darbības atjaunošanai, Operators novērš Klienta rīcības radītās sekas un Klienta pienākums ir apmaksāt Operatora piestādītos rēķinus par darbiem, kurus bija nepieciešams veikt pakalpojuma atjaunošanas nolūkā.

 

Klienta pieprasīto pakalpojumu sniegšanai un Operatora pakalpojumu un funkciju pilnvērtīgai nodrošināšanai var būt nepieciešamība izmantot sīkdatnes. Šādā gadījumā atbilstoši sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem Operators var saņemt un saglabāt informāciju par izmantoto interneta pārlūku, tai skaitā IP adresi un par iekārtu, uz laiku un apjomā, kas nepieciešams konkrētā mērķa nodrošināšanai. Sīkdatnes tiek izmantotas, ievērojot Klienta izvēles tiesības un normatīvo aktu prasības, tostarp informācijas sabiedrības pakalpojumu jomā. Lietotājs jebkurā laikā var mainīt iestatījumus, kā arī nedot iespēju attiecīgu sīkdatņu izmantošanai, taču šādā gadījumā Klients ir informēts, ka Operatora sniegtais pakalpojums var būt nepilnīgs vai vispār nebūt pieejams. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Operatora tiesiskā interese nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Kad sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos Jūsu izvēli vai statistikas nolūkā, tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana.

 

Klienta dati tiek apstrādāta atbilstoši attiecīgajam datu apstrādes mērķim un laika periodā, kas nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu. Apstrādes pamats ir Klienta sniegtās piekrišanas, Klienta pieprasīto darījumu sniegšana, normatīvo aktu izpilde un Operatora leģitīmo interešu ievērošana. Piekrišanu sniegšana ir Klienta brīva izvēle, un atteikums sniegt piekrišanas nerada Lietotājam papildu pienākumus. Savukārt pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamie dati izriet no darījuma būtības un/vai normatīvo aktu prasībām, tādēļ šādu datu apstrāde ir būtiski nepieciešama un atteikums tos sniegt var radīt daļēju vai pilnīgu pakalpojuma sniegšanas atteikumu.

 

Operatora pakalpojumu izmantošana ir Klienta apstiprinājums, ka Operatoram ir tiesības veikt Klienta personas datu, tai skaitā personas identificējošu kodu apstrādi un tehnoloģisko risinājumu izmantošanu, lai saskaņā ar normatīvajiem aktiem un atbilstoši Operatora pieejamo pakalpojumu mērķim nodrošinātu darījumu izpildi, norēķinu administrēšanu, pretenziju izskatīšanu, apkalpošanas kvalitātes kontroli un citu ar Klienta konta pakalpojumu sniegšanu uzņemto saistību īstenošanu. Ja konkrētu Operatora pakalpojumu vai funkciju izmantošanai ir nepieciešama papildu datu apstrāde, pieteikums attiecīgajam pakalpojumam ir Klienta apstiprinājums datu papildu apstrādei saskaņā ar konkrētā darījuma nosacījumiem un datu apstrādes mērķi, pamatu un ilgumu kontekstā ar attiecīgā darījuma nodrošināšanu.

Leģitīmo interešu ietvaros Operatoram ir tiesības, sadarbojoties ar partneriem un Operatora grupas uzņēmumiem, apstrādāt datus, piemēram, statistiskiem mērķiem un biznesa informācijas un analīzes apkopojumiem, pakalpojumu un sistēmu izstrādei un pilnveidošanai un piedāvājumu sniegšanai, atbalsta sniegšanai Klienta pakalpojumu izmantošanā, drošībai un krāpniecības novēršanai. Klients ir tiesīgs jebkurā mirklī vērsties pie Operatora ar rakstveida pieprasījumu precizēt piesaistītos sadarbības partnerus.

 

Klients, izmantojot Operatora pakalpojumu apzinās, ka tīmekļa vietnē nodrošina iespējas izmantot citu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, tāpēc tas ir informēts un apzinās, ka par personas datu un informācijas drošību, izmantojot attiecīgos sadarbības partneru nodrošinātos pakalpojumus, atbildīgs ir attiecīgais pakalpojuma nodrošinatājs. Tajos gadījumos, kad tiek izmantots tikai Operatora nodrošinātais pakalpojums, Operators nodrošina datu glabāšanu Eiropas Savienībā izvietotajos datu centros.